Quyết tâm tinh gọn bộ máy hành chính

TQĐT - Nhằm tinh gọn bộ máy hành chính, năm 2017, tỉnh ta đã tiếp tục chú trọng sắp xếp lại cơ cấu tổ chức đi liền với quy định lại chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị. Từ đó giúp các cơ quan, đơn vị hoạt động hiệu quả, hướng tới thực hiện Nghị quyết số 19 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập.

Sở Nội vụ đã tham mưu với UBND tỉnh quy hoạch mạng lưới đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. UBND tỉnh đã ban hành các quyết định quy định và sửa đổi, bổ sung quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của 6 cơ quan, đơn vị. Tỉnh cũng đang triển khai xây dựng đề án quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Sở Y tế theo hướng tinh gọn, phù hợp với chủ trương của Đảng về sắp xếp lại các đơn vị sự nghiệp ngành Y tế. Tỉnh đã tiến hành kiện toàn tổ chức trạm khuyến nông các huyện, thành phố, điều chuyển một số biên chế từ trạm khuyến nông các huyện về thành phố để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; đề xuất các phương án bố trí lực lượng ở các trạm, chốt kiểm lâm để thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ và phát triển rừng. 


Cán bộ và người lao động Ban Quản lý Khu du lịch Suối khoáng Mỹ Lâm trao đổi về giải pháp
thay đổi cách thức tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh bảo đảm hiệu quả.

Qua rà soát hoạt động của các tổ chức hội, năm 2017 tỉnh ta đã giải thể Hội Kế hoạch hóa gia đình tỉnh do hoạt động không hiệu quả; sáp nhập Hội Châm cứu tỉnh với Hội Đông y tỉnh. Sở Nội vụ đã chủ động đề xuất với UBND tỉnh các giải pháp tháo gỡ để Hội làm vườn tỉnh tổ chức đại hội và đề xuất giải thể hội làm vườn các huyện, thành phố không hoạt động hiệu quả. 

Hiện Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh đã hoàn thiện quy chế hoạt động theo quy định, từng bước hoàn thiện cơ cấu và hoạt động. Ban quản lý Khu du lịch Suối khoáng Mỹ Lâm hiện đã hoàn thiện Đề án đổi mới cơ chế quản lý, cơ chế tài chính và nâng cao hiệu quả hoạt động trình cơ quan chức năng thẩm định. Ông Lê Quốc Thu, Trưởng ban cho biết, theo đề án này, Trung tâm Quản lý, khai thác nước khoáng và dịch vụ suối khoáng Mỹ Lâm sẽ giải thể và sáp nhập vào Ban Quản lý Khu du lịch Suối khoáng Mỹ Lâm. Do vậy sẽ giảm được một đầu mối sau khi sáp nhập, giúp cho công tác quản lý, điều hành được thống nhất. Bên cạnh đó, ban sẽ chuyển đổi thành đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo một phần chi thường xuyên, đồng thời được bổ sung một số chức năng, nhiệm vụ mới.

Bên cạnh những thuận lợi khi tổ chức thực hiện đề án, ban sẽ gặp phải không ít khó khăn do sau khi bàn giao đất cho nhà đầu tư mới, đơn vị không còn đất để hoạt động; đơn vị không có tài sản thế chấp vay vốn các ngân hàng để đầu tư dự án mới. Tuy vậy, ông Thu cũng cho biết sẽ quyết tâm thực hiện đúng quy định của tỉnh về chính sách tinh gọn bộ máy cũng như thực hiện đúng các mục tiêu của đề án. Việc sắp xếp, đổi mới này cũng là cơ hội để ban quản lý hoạt động năng động, bắt kịp với yêu cầu phát triển du lịch hiện nay.

Năm qua, tỉnh đã ban hành Đề án sắp xếp lại điểm trường, lớp học gắn với bố trí số lượng người làm việc đối với giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017-2021. Theo đó, từ năm 2016 đến nay, toàn tỉnh đã giảm được trên 200 điểm trường, lớp học. Riêng trong năm học 2017-2018 đã giảm 58 điểm trường mầm non và tiểu học. Toàn tỉnh phấn đấu đến năm 2021 giảm 302 điểm trường và tiết kiệm được 257 giáo viên. Việc thực hiện đề án đã từng bước khắc phục dần tình trạng quy mô các điểm trường, lớp học còn dàn trải, mất cân đối về giáo viên. Đây cũng là thành công của tỉnh trong tinh gọn hệ thống tổ chức của ngành Giáo dục trong năm vừa qua. Quá trình triển khai xây dựng và thực hiện đề án có sự phối hợp tuyên truyền giữa các cơ quan, các cấp, ngành, nên từ chỗ một số nơi, người dân còn lo lắng về việc con em phải đi học xa thì nay đã đồng thuận thực hiện. 

Những kết quả trên là cơ sở để trong năm 2018, tỉnh tổ chức thực hiện các nghị quyết tại Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII), nhất là Nghị quyết số 18 và 19-NQ/TW vẫn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập.              

Bài, ảnh: Thủy Châu

Tin cùng chuyên mục