Tuyên Quang - Thủ đô Kháng chiến

TQĐT - Ngày 9 - 9 - 1952, Chủ tịch Hồ Chí Minh đến thăm và nói chuyện tại Hội nghị cán bộ chuẩn bị chiến dịch Tây Bắc. Người chỉ rõ mục đích, ý nghĩa của chiến dịch là tiêu diệt sinh lực địch, tranh thủ nhân dân, giải phóng đất đai. 

Ngày 15 - 9 - 1952, Chủ tịch Hồ Chí Minh đến dự và nói chuyện với lớp chỉnh huấn khóa II do Trung ương triệu tập, nêu rõ mục đích, yêu cầu của việc chỉnh huấn. 

Ngày 1 - 10 - 1952, Chủ tịch Hồ Chí Minh công bố Tám điều mệnh lệnh của Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. 

Ngày 10 -10 - 1952, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh số 122/SL thành lập Nhà in quốc gia. 

Trong tháng 10 - 1952, từ Tân Trào Chủ tịch Hồ Chí Minh đi dự Đại hội Đảng Cộng sản Liên Xô. 

Ngày 12 - 12 - 1952, Chủ tịch Hồ Chí Minh dự họp Bộ Chính trị để bàn việc sửa và làm rõ thêm một số điểm kỷ luật trong đợt cải cách ruộng đất. 

Chủ tịch Hồ Chí Minh chủ trì phiên họp của Hội đồng Chính phủ tháng 7, tháng 8, tháng 10, tháng 12 - 1952; kiểm điểm công tác 6 tháng đầu năm, bàn về công tác 6 tháng cuối năm; về tình hình chiến sự trong nước, thảo luận và quyết định một số vấn đề: Ban hành chế độ doanh nghiệp quốc gia, tạm cấp ruộng đất của thực dân Pháp và bọn Việt gian cho nông dân; thảo luận phương hướng công tác năm 1953, ngân sách năm 1953, thông qua quyết định đặt danh hiệu Gia đình vẻ vang và Bảng vàng danh dự tặng cho gia đình có con, em đi bộ đội; nghe báo cáo về những thắng lợi trong Chiến dịch Tây Bắc và đồng bằng Bắc Bộ; kiểm điểm công tác của Chính phủ năm 1952, thảo luận chương trình công tác của Chính phủ năm 1953. 
                                                                                  Vũ Bé (Theo các tài liệu lịch sử)                                                    

Tin cùng chuyên mục