Quy định về xét tặng danh hiệu "Nghệ sĩ nhân dân", "Nghệ sĩ ưu tú"

TQĐT - Báo Tuyên Quang điện tử đăng toàn văn Nghị định số 89/2014/NĐ-CP ngày 29/9/2014 của Chính phủ quy định về xét tặng danh hiệu "Nghệ sĩ nhân dân", "Nghệ sĩ ưu tú"; Quyết định số 74/QĐ-BVHTTDL ngày 10/1/2017 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc ban hành Kế hoạch xét tặng danh hiệu "Nghệ sĩ nhân dân", "Nghệ sĩ ưu tú" lần thứ 9 - năm 2018 và Kế hoạch số 34/KH-SVHTTDL ngày 26/4/2017 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang xét tặng danh hiệu "Nghệ sĩ nhân dân", "Nghệ sĩ ưu tú" lần thứ 9 - năm 2018.

- Nghị định số 89/2014/NĐ-CP ngày 29/9/2014 của Chính phủ quy định về xét tặng danh hiệu "Nghệ sĩ nhân dân", "Nghệ sĩ ưu tú".

Quyết định số 74/QĐ-BVHTTDL ngày 10/1/2017 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc ban hành Kế hoạch xét tặng danh hiệu "Nghệ sĩ nhân dân", "Nghệ sĩ ưu tú" lần thứ 9 - năm 2018.

Kế hoạch số 34/KH-SVHTTDL ngày 26/4/2017 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang xét tặng danh hiệu "Nghệ sĩ nhân dân", "Nghệ sĩ ưu tú" lần thứ 9 - năm 2018.

Tin cùng chuyên mục