Công cụ hữu hiệu nâng cao hiệu quả cải cách hành chính

TQĐT - Bộ chỉ số cải cách hành chính là cơ sở quan trọng để xác định những hạn chế, yếu kém trong từng ngành, lĩnh vực, cơ quan, đơn vị về công tác cải cách hành chính (CCHC) để có sự chỉ đạo, điều hành và cải tiến phù hợp đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Cán bộ Trung tâm Hành chính công thành phố Tuyên Quang giải quyết thủ tục hành chính cho người dân.

Tháng 6 năm 2017, UBND tỉnh đã ban hành Bộ chỉ số đánh giá kết quả thực hiện CCHC của các cơ quan chuyện môn, cơ quan quản lý nhà nước thuộc UBND tỉnh, UBND huyện, thành phố. Ngay sau đó, Sở Nội vụ đã ban hành văn bản hướng dẫn đánh giá, chấm điểm để xác định chỉ số CCHC và kế hoạch về điều tra xã hội học xác định chỉ số CCHC năm 2016 của các cơ quan chuyên môn, cơ quan quản lý nhà nước trực thuộc UBND tỉnh, UBND các huyện, thành phố. Kết quả, có 26 cơ quan, đơn vị (19/19 cơ quan chuyên môn, cơ quan quản lý nhà nước thuộc UBND tỉnh; 7/7 huyện, thành phố) đã triển khai tự đánh giá, chấm điểm kết quả thực hiện công tác theo hướng dẫn. 26 cơ quan, đơn vị triển khai điều tra xã hội học đối với tổ chức, cá nhân đã thực hiện giao dịch tại cơ quan trong năm 2016.

Chỉ số CCHC của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh và các địa phương thể hiện trong 8 lĩnh vực gồm: Công tác chỉ đạo điều hành CCHC, xây dựng và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật, cải cách thủ tục hành chính, cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước, xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ CBCCVC, cải cách tài chính công, hiện đại hóa nền hành chính, thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông. Các sở, ban, ngành đánh giá qua 31 tiêu chí và 18 tiêu chí thành phần; UBND các huyện, thị xã, thành phố đánh giá qua 33 tiêu chí và 16 tiêu chí thành phần. Sở Nội vụ đã tổng hợp, thẩm định điểm đánh giá đối với từng tiêu chí, tiêu chí thành phần của từng cơ quan, đơn vị. Trong đó, có giải trình cách chấm điểm đối với những tiêu chí, tiêu chí thành phần không đạt điểm tối đa do cơ quan, đơn vị tự đánh giá hoặc do tổ thư ký thẩm định.

Trên cơ sở đó, UBND tỉnh đã có quyết định công bố chỉ số đánh giá kết quả thực hiện CCHC của các cơ quan chuyên môn, cơ quan quản lý nhà nước thuộc UBND tỉnh, UBND huyện, thành phố. Sở Tư pháp đứng đầu với tổng 84,32 điểm; Ban Quản lý các khu công nghiệp đạt điểm thấp nhất với 68,9 điểm. Đối với UBND huyện, thành phố, UBND thành phố Tuyên Quang đạt cao nhất với 79,74 điểm. Trong quyết định công bố chỉ CCHC, UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương căn cứ vào chỉ số CCHC năm 2016, tổ chức quán triệt, rút kinh nghiệm, có giải pháp thúc đẩy mạnh việc thực hiện nhiệm vụ CCHC, cải thiện chỉ số CCHC những năm tiếp theo. 

Việc đánh giá kết quả thực hiện CCHC kết hợp tự đánh giá với việc theo dõi, kiểm tra của các cơ quan quản lý nhà nước cấp trên và đặc biệt có sự đánh giá của người dân, tổ chức và doanh nghiệp đối với quá trình triển khai CCHC đã tác động tích cực đến sự phát triển kinh tế - xã hội của đơn vị, địa phương. Chỉ số CCHC đã chỉ rõ mặt mạnh, điểm yếu của các cơ quan, đơn vị, địa phương một cách chính xác, trên cơ sở đó hoàn thiện công tác CCHC của cơ quan, đơn vị, địa phương mình. Chỉ số CCHC giúp nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp, các ngành và người dân đối với CCHC. 

Bài, ảnh: Thanh Phúc

Tin cùng chuyên mục