­Cơ quan giúp việc khối Dân huyện Na Hang: Hiệu quả bước đầu

TQĐT - Thực hiện Nghị quyết số 18, 19 của BCH Trung ương Đảng (khóa XII) “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” và “Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”, tháng 11-2018, Huyện ủy Na Hang đã thành lập cơ quan tham mưu, giúp việc chung khối MTTQ và các đoàn thể chính trị, xã hội (CT - XH) huyện. Đến nay sau gần 4 tháng chính thức đi vào hoạt động, bước đầu đã mang lại hiệu quả.

Na Hang là huyện thứ 2 trên địa bàn tỉnh thực hiện Đề án thí điểm thành lập cơ quan tham mưu, giúp việc chung khối MTTQ và các đoàn thể CT-XH, gọi tắt là Cơ quan khối Dân huyện Na Hang với tổ chức bộ máy gồm: Trưởng khối là Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng ban Dân vận chịu trách nhiệm trước Ban Thường vụ Huyện ủy về quản lý tổ chức, bộ máy, biên chế, công tác cán bộ và phân công tổ chức thực hiện theo chức năng nhiệm vụ bằng quy chế làm việc. Các Phó trưởng khối là trưởng các đoàn thể CT-XH huyện, đảm nhiệm việc chỉ đạo triển khai, thực hiện nhiệm vụ của tổ chức mình theo quy định của điều lệ, hướng dẫn ngành dọc cấp trên; đồng thời, thực hiện nhiệm vụ liên quan đến hoạt động chung của khối, phụ trách một số lĩnh vực cụ thể theo quy định.


Một buổi làm việc tại Tiểu ban Giám sát của Cơ quan khối Dân huyện Na Hang.

Các bộ phận giúp việc của khối gồm: Văn phòng và các tiểu ban: Tuyên truyền - vận động; Kiểm tra - giám sát; Dân chủ - pháp luật. Cơ quan khối Dân huyện Na Hang được thành lập trên cơ sở tổ chức bộ máy của MTTQ và các đoàn thể CT - XH, có con dấu riêng; vừa là cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc chung. Việc điều hành trực tiếp, thường xuyên là Ban Thường trực Ủy ban MTTQ, ban chấp hành, ban thường vụ các đoàn thể CT - XH huyện, đồng thời là cơ quan chuyên môn, nghiệp vụ về công tác MTTQ và các đoàn thể CT - XH theo quy định của luật, pháp lệnh và điều lệ của các tổ chức...

Sau hơn 4 tháng đi vào hoạt động, nhận thức của đội ngũ cán bộ, công chức cơ quan khối có chuyển biến tích cực, nâng cao trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ, góp phần đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền vận động của MTTQ và các tổ chức CT - XH theo hướng phân công rõ người, rõ việc, rõ địa chỉ. Công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền và tính chuyên môn hóa trong triển khai các nội dung hoạt động được nâng cao; giảm sự chồng chéo giữa nhiệm vụ chuyên môn của từng tổ chức với hoạt động chung của khối; góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của MTTQ và các tổ chức CT - XH... 

Đồng chí Đàm Thanh Hương, Chủ tịch Hội LH Phụ nữ, Phó trưởng khối Dân, Trưởng Tiểu ban Tuyên truyền cho biết, ngay sau khi thành lập, cơ quan khối Dân đã xây dựng quy chế hoạt động của khối, từng Tiểu ban. Cuối năm 2018, khối đã tiến hành xây dựng báo cáo chung, tất cả các cơ quan MTTQ, các tổ chức CT-  XH của huyện tổ chức chung một hội nghị đánh giá tổng kết, thay vì mỗi tổ chức đều tổ chức hội nghị riêng như trước đây. Bên cạnh đó, ở cấp sở cũng vậy, tất cả các tổ chức chỉ có một hội nghị chung, như vậy đã tiết kiệm được rất nhiều thời gian hội họp. Trong việc triển khai các nhiệm vụ công tác như kiểm tra, giám sát, tuyên truyền, các Tiểu ban thực hiện công tác tham mưu chung mỗi lĩnh vực và triển khai đồng thời đối với tất cả các tổ chức CT - XH thay vì tách riêng như trước đây.

Đồng chí Nguyễn Trọng Đoan, Trưởng Ban Dân vận, Trưởng Cơ quan khối Dân huyện Na Hang khẳng định, sau hơn 4 tháng thành lập Cơ quan khối Dân cho thấy, đây là Đề án có tính khả thi cao đem lại nhiều chuyển biến tích cực trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị của MTTQ và các đoàn thể CT - XH. Việc sáp nhập và thành lập cơ quan giúp việc khối Dân huyện Na Hang là mô hình mới, do đó với tinh thần vừa làm, vừa rút kinh nghiệm. Thời gian tới huyện Na Hang sẽ tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đối với hoạt động của cơ quan khối; bám sát chức năng, nhiệm vụ theo từng lĩnh vực được phân công phụ trách; lựa chọn cán bộ trong cơ quan khối có năng lực, có chuyên môn, có sở trường ở một số lĩnh vực để bố trí vào các bộ phận tham mưu, giúp việc phù hợp, nâng cao chất lượng thực thi nhiệm vụ. Tiếp tục bổ sung, hoàn thiện quy chế làm việc, quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế làm việc của từng tiểu ban và bộ phận văn phòng... góp phần phát huy sức mạnh tổng hợp của Cơ quan khối Dân huyện trong thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ được giao.

Bài, ảnh: Thanh Phúc

Tin cùng chuyên mục